صدرا جون صدرا جون، تا این لحظه 8 سال و 3 ماه و 10 روز سن دارد
کیانا جونکیانا جون، تا این لحظه 14 سال و 2 ماه و 18 روز سن دارد

آبی آسمان من..فرزندانم

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 123
امتیاز جذابیت: 7,094
109 دنبال کنندگان
604 پسندها
873 نظرات
148 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 981
امتیاز جذابیت: 1,534
2 دنبال کنندگان
158 پسندها
344 نظرات
16 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 687
امتیاز جذابیت: 2,287
6 دنبال کنندگان
117 پسندها
732 نظرات
118 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 131
امتیاز جذابیت: 6,968
16 دنبال کنندگان
561 پسندها
1,786 نظرات
271 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 33
امتیاز جذابیت: 15,511
51 دنبال کنندگان
1,563 پسندها
3,260 نظرات
156 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 195
امتیاز جذابیت: 5,678
10 دنبال کنندگان
100 پسندها
2,423 نظرات
132 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 523
امتیاز جذابیت: 2,913
3 دنبال کنندگان
183 پسندها
915 نظرات
108 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ